pátek 18. května 2007

Le Chevalier D'Éon - Poznámky k 1. epizodě

Jméno dílu: D'ÉonLia

Postavy

D'Éon de Beaumont

Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée Éon de Beaumont (1728-1810), známý spíše pod přezdívkou Chevalier d'Éon, byl francouzský diplomat, špión, voják a svobodný zednář. Jako špión sloužil v organizaci Le Secret du Roi krále Ludvíka XV.

V roce 1756 byl vyslán do Ruska s úkolem získat spojenectví carevny Alžběty. Po návratu z Ruska bojoval v Sedmileté válce jako kapitán dragounů pod velením maršála de Broglie. Za zásluhy mu byl udělen titul chevalier (rytíř).

Velice často se převlékal za ženu a až do jeho smrti nebylo jisté jeho skutečné pohlaví. Podle některých zdrojů používal jako žena jméno Lia de Beaumont.
Ludvík XV.

Ludvík XV. (1710-1774) byl francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1715–1774. Byl pravnukem „krále Slunce“ Ludvíka XIV. a po předčasné smrti svého otce a děda i oficiálním následníkem trůnu. Skutečného řízení státu se ujal až v roce 1723 po smrti regenta Filipa Orleánského. O dva roky později se oženil s Marií Leszczyńskou.

Za jeho vlády došlo k velkému rozvoji francouzského umění a byl velmi oblíben. Později se však ukázal jako nerozhodný vládce a notorický sukničkář. Během Sedmileté války s Anglií ztratila Francie Kanadu, území východně od Mississippi a většinu držav v Indii. Jeho neoblíbenost přerostla až do pokusu o atentát v roce 1757. Ludvík XV. zemřel roku 1774 na černé neštovice. Problémy vzniklé v druhé polovině jeho vlády nakonec vedly až k francouzské revoluci.


Markýza de Pompadour

Milenka Ludvíka XV., rozená Jeanne-Antoinette Poisson (1721-1764). Díky svému vzdělání a vtipu si získala oblibu ve společnosti. V roce 1745 ji král na doporučení dvořanů pozval na maškarní ples a rázem si získala jeho pozornost. Udržovala přátelské vztahy také s královnou Marií. Mezi lidmi nebyla oblíbená, protože jí přisuzovali podíl na špatných králových rozhodnutích. Na druhou stranu podporovala mnoho umělců a spisovatelů, mimo jiné Voltaira.


Hrabě Saint-Germain

Záhadný šlechtic, vynálezce, dobrodruh, amatérský vědec, skladatel a alchymista. Podle vlastních slov žil dva tisíce let a prý znal Krista i jeho apoštoly. Těšil se neobyčejné důvěře mnoha evropských knížat. Po jeho smrti (alespoň předpokládané) o něm vzniklo mnoho legend, takže je obtížné odlišit skutečnost od mýtů. Povídá se, že měl vztah s markýzou de Pompadour a že předpověděl francouzskou revoluci. Podle jiných znal recept na elixír věčného života a dovedl proměnit olovo ve zlato. Někteří mu přisuzují úděl Věčného Žida Ahasvera. Podle rosikruciánů byl vtělením zakladatele tohoto řádu, Christiana Rosenkreuze. Jeho žákem prý byl alchymista a kouzelník hrabě Cagliostro.


Vévoda Orleánský

Postava vévody Orleánského je volně založena na několika skutečných postavách. Nejvíce zřejmě na Filipovi II. Orleánském, který žil v letech 1674-1723, tedy dlouho před dějem seriálu. Filip II. vládl jako regent v době, kdy Ludvík XV. ještě sám nemohl řídit chod státu. Jeho vláda přinesla uvolnění absolutismu a přísných mravů, dílčí reformy a kulturní rozkvět. Jeho sídlem byl Palais Royale.

Dobu života si autoři vypůjčili od Ludvíka Filipa I. Orleánského (1725-1785), vnuka Filipa II. A další osobností, která postavu nejspíše ovlivnila, je Ludvík Filip II. Orleánský, zvaný Filip Égalité (1747-1793, syn Ludvíka Filipa I.). Byl představitelem liberální šlechty proti absolutistické moci krále. Oblibu u pařížského lidu si zajistil velkými dary během hladomoru a otevřením zahrad Palais Royale veřejnosti. Během francouzské revoluce jej královský dvůr obvinil z podněcování a finanční podpory rebelie. Po revoluci se snažil držet dál od politického působení. I přes osobní riziko dokonce pomáhal uprchlíkům před gilotinou. Byl zvolen členem Konventu a hlasoval pro popravu krále Ludvíka. Ani tato vpravdě republikánská volba ho neuchránila od rostoucího podezření a na začátku období jakobínského teroru byl během jediného dne zatčen, odsouzen a popraven.


Marie Leszczyńská

Marie Karolína Žofie Felicie Leszczyńská (1703-1768) byla dcerou svrženého polského krále Stanislava Leszczyńského. Zpočátku Ludvíka velmi milovala a později mu tolerovala jeho zálety. Marie byla velmi pobožná katolička. Zasloužila se o podporu hudby ve Versailles a seznámila se tam s mladým Mozartem.


Vévoda de Broglie

Charles-François de Broglie, markýz de Ruffec (1719-1781), druhý vévoda de Broglie. Po službě v armádě pracoval jako diplomat pro Ludvíka XV. a jeho Secret du Roi. Později se stal druhým velitelem této organizace.


Ludvík August

Vyroste z něj Ludvík XVI. (1754-1793), poslední francouzský král. Na trůn nastoupil roku 1774 po smrti svého otce. Lidé jej zpočátku milovali, ale když se projevila jeho nerozhodnost a konzervatismus, lid si v něm zosobnil útlak všech francouzských králů. Během francouzské revoluce byl odsouzen za velezradu a 21. ledna 1793 popraven.

Místa a odkazy

Hommes Optare

Hommes – francouzsky „lidé“

Optare – latinsky „volit si“ nebo „přát si“

Přesmyčkou těchto slov (jak připomínají i závěrečné titulky od druhého dílu) vznikne slovo Metamorphose. To naznačuje jistý mystický význam těchto slov. Svou úlohu má i zkratka jejich prvních písmen - HO.


Navarra

Kdysi menší království, nyní z něj zůstala jen malá část jako autonomní oblast v severním Španělsku. Historie Navarry je plná změn vládců, jižní část nakonec ovládlo Španělsko a severní část zdědil rod Bourbonů. Severní Navarra byla ve spojenectví s Francií, ale udržela si jistou nezávislost až do roku 1620, kdy ji Ludvík XIII. přičlenil k Francii. Od té doby se francouzští králové titulují „král Francie a Navarry“.


NQM

Jako ve všech hebrejských slovech, i zde chybí samohlásky, slovo tedy zní naqam a vyjadřuje pomstu, zlobu, případně hněv Boží.


Palais Royale

Ačkoliv jméno napovídá opak, Palais Royale nikdy nebyl královským palácem. Je to palác s rozsáhlou zahradou severně od Louvru. Byl sídlem orleánské větve vládnoucích Bourbonů. V současné době je sídlem Ústavní rady a Ministerstva kultury.


Sit nomen domini benedictum

„Buď požehnáno jméno Hospodinovo.“ Kniha Jobova 1,21

Toto heslo bylo např. na mincích ražených za vlády francouzského krále Jindřicha IV.


Secret du Roi

Král Ludvík XV. rozdělil svou diplomacii na veřejnou a tajnou část. Tajná část byla založena v roce 1745 a získala označení Secret du Roi (Královo tajemství). Agenti Secret du Roi působili v mnoha zemích a jejich aktivita v Rakousku pravděpodobně vyvolala Sedmiletou válku. Oficiálně byla rozpuštěna po smrti Ludvíka XV., ale někteří její agenti působili i později a údajně měli na svědomí zapojení Francie do americké války o nezávislost.


Sedmiletá válka

Odehrála se v letech 1754 a 1756-1763 na území Evropy, Asie a Ameriky a účastnily se jí všechny tehdejší světové velmoci. Prusko, Velká Británie (včetně kolonií v severní Americe, Indii a Irska) a Hannover stáli proti Rakousku, Francii (včetně Nové Francie a držav v Indii), Rusku, Švédsku a Sasku. Do války bylo později zataženo i Španělsko a Portugalsko a v Indii byly napadeny neutrální Spojené nizozemské provincie.

Nejkonkrétnějším výsledkem války byla ztráta francouzského vlivu v Americe a vyšvihnutí Velké Británie na místo největší koloniální velmoci. Winston Churchill popsal tuto válku jako první světovou válku.


Žalmy

Žalmy hrají v celém seriálu výraznou roli. Nápis Psalms (anglicky Žalmy) je vidět nejen na Liině rakvi, ale později i na dalších místech. Překlady žalmů a dalších citátů z Bible jsou převzaty z Bible kralické. Citáty jsou v seriálu různě namixované, případně upravené a někdy musely být zkráceny kvůli délce.

Pro porovnání dávám vždy text použitý v seriálu a trochu větší kus původního žalmu.


Dokud bezbožní budou plésati?“ - Žalm 94,3

Až dokud bezbožní, Hospodine, až dokud bezbožní budou plésati,

Žváti a hrdě mluviti, honosíce se, všickni činitelé nepravosti?

Lid tvůj, Hospodine, potírati a dědictví tvé bědovati?


Vstavil jsi na hlavu jeho korunu z ryzího zlata.

Dal jsi mu prodlení dnů na věky věků.

Vystavil jsi jej za příklad hojného požehnání až na věky, rozveselil jsi jej radostí oblíčeje svého.

Hospodine, v síle tvé raduje se král, a v spasení tvém veselí se přenáramně.“

- upravený text Žalmu 21


Ostříhám rozkazů tvých a svědectví tvých; vychvať od meče duši mou.“

- spojení Žalmu 119,168 a Žalmu 22,21


Očekávám na spasení tvé, Hospodine, a přikázaní tvá vykonávám.

Ostříhá duše má svědectví tvých, nebo je velice miluji.

Ostříhám rozkazů tvých a svědectví tvých; nebo všecky cesty mé jsou před tebou.


Ale ty, Hospodine, nevzdalujž se, sílo má, přispěj k spomožení mému.

Vychvať od meče duši mou, a z moci psů jedinkou mou.


Nebo stíhá nepřítel duši mou, potírá až k zemi život můj.“ - Žalm 143,3


Pusť na ně strach, ó Hospodine, ať tomu porozumějí národové, že smrtelní jsou.“ - Žalm 9,21

Povstaniž, Hospodine, ať se nesilí člověk; národové buďte souzeni před tebou.

Pusť na ně strach, ó Hospodine, ať tomu porozumějí národové, že smrtelní jsou.

Sélah.


Ať se zahanbí všickni radující se mému zlému, v stud a hanbu ať jsou oblečeni ti, kteříž se zpínají proti mně.“ - Žalm 35,26

Suď mne podlé spravedlnosti své, Hospodine Bože můj, ať se neradují nade mnou.

Ať neříkají v srdci svém: Měhoděk duši naší; ať neříkají: Sehltili jsme jej.

Ale ať se zahanbí a zapýří všickni radující se mému zlému, v stud a hanbu ať jsou oblečeni ti, kteříž se zpínají proti mně.

Ti pak, kteříž mi přejí mé spravedlnosti, ať plésají, a radují se, a ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin, kterýž přeje pokoje služebníku svému.

I můj jazyk ohlašovati bude spravedlnost tvou, a na každý den chválu tvou
Dej, ať jsem živ v spravedlnosti tvé.“ - Žalm 119,40

Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti; na cestě své obživ mne.

Potvrď služebníku svému řeči své, kterýž se oddal k službě tvé.

Odvrať ode mne pohanění, jehož se bojím; nebo soudové tvoji dobří jsou.

Aj, toužím po rozkázaních tvých; dej, ať jsem živ v spravedlnosti tvé.


Úlisní říkají: Jazykem svým přemůžeme, mámeť ústa svá s sebou, kdo jest pánem naším?

Pro zhoubu chudých, pro úpění nuzných jižť povstanu, praví Hospodin.“

- Žalm 12

Ó by vyplénil Hospodin všeliké rty úlisné, a jazyk velikomluvný,

Kteříž říkají: Jazykem svým přemůžeme, mámeť ústa svá s sebou, kdo jest pánem naším?

Pro zhoubu chudých, pro úpění nuzných jižť povstanu, praví Hospodin, v bezpečnosti postavím toho, na nějž polečeno bylo.


Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený.

Ztrnuly kosti mé a duše má předěšena jest náramně.“

- Žalm 6

Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.

Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až dokavad?

Navratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi pro milosrdenství své.


V úzkosti své vzýval jsem Hospodina i vytrhl mne od nepřítele mého silného.“

- Žalm 18 (spojení veršů 6 a 17)

Bylyť jsou mne obklíčily bolesti hrobu, osídla smrti zachvátila mne.

V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a volání mé před oblíčejem jeho přišlo v uši jeho.


Vytrhl mne od nepřítele mého silného, a od těch, kteříž mne nenáviděli, ačkoli silnější mne byli.A kromě Žalmů doplním ještě jeden citát, který zazní na úplném začátku seriálu.

Na počátku bylo Slovo“ - Jan 1,1

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.Žádné komentáře:

Okomentovat