čtvrtek 23. srpna 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 17. epizodě

Jméno dílu: L’Abbay de Medmenham (Opatství Medmenham)

Sbalit svačinu a jedeme na výlet do Medmenhamu.

Medmenham

Malá vesnice ležící na Temži. První zmínky se o osadě zmiňují již v roce 1086. Na konci 12. století zde cisterciácký řád založil opatství, které přežilo přibližně do roku 1540. V ruinách opatství se později konaly schůze Hellfire Clubu.

Nedaleko vesnice se nachází základna RAF a v roce 1941 se do Danesfield House v Medmenhamu přestěhovala jednotka Joint Service Imagery Intelligence. V této části výzvědné služby se britští a američtí experti zabývali zpracováním leteckých snímků Německa.


Současná podoba medmenhamského opatství
Žalmy

Sir Dashwood krásně odříkává několik veršů žalmu 80:

Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi.

Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se.

Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.

Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?

Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.

Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.

Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.

Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.

Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.

Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.

I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?

Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.

Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,

Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.

Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.

Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,

A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme.

Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.A Lorenza kontruje začátkem žalmu 121:

Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc.

Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.

Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.

Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.

Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.

Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.

Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.


Zbytek...

středa 15. srpna 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 16. epizodě

Jméno dílu: Le Devenir des âmes (Kde spočívá její duše)

Královna už o sobě něco prozradila, takže se podíváme na zoubek královskému páru.


Královna Marie-Šarlota

Manželkou Jiřího III. skutečně byla Sofie Šarlota Mecklenburg-Strelitz (1744-1818). Šarlota byla nejmladší dcerou vévodské rodiny, mezi jejími předky ovšem nebyl nikdo královské krve. Proto ji zpočátku příliš neměla ráda matka Jiřího III., ten na to ovšem nebral velké ohledy. Jiří a Šarlota byli oddáni 8. září 1761 a jejich manželství bylo velice šťastné – Jiří jí údajně nikdy nebyl nevěrný a narodilo se jim 15 dětí (13 z nich se dožilo dospělosti).

Šarlota velmi podporovala umění, například svého učitele hudby Johanna Christiana Bacha (syna Johanna Sebastiana) nebo tehdy osmiletého Wolfganga Amadea Mozarta, který jí věnoval svůj Opus 3. Královna zakládala sirotčince, nemocnice a věnovala se vzdělávání žen. Také byla nadšená a dobře vzdělaná botanistka a pomohla založit královskou botanickou zahradu v Kew.

Nicméně neměla žádnou sestru Marii, ani jinou příbuznou toho jména. Jediná Marie v bližším příbuzenstvu je její dcera, která se narodila v roce 1776 a zemřela až roku 1857.


Jiří III.

Jiří Vilém Fridrich žil v letech 1738 až 1820 a králem Velké Británie a Irska byl od roku 1760 až do své smrti. Za jeho vlády se Anglie zapojila do různých válečných konfliktů. Ze sedmileté války vyšla vítězně, ale zanedlouho ztratila během války o nezávislost několik amerických kolonií. Později se zapojila také do války s Napoleonem. V roce 1801 se spojila Velká Británie a Irsko a tak vzniklo Spojené království.

Na sklonku života trpěl Jiří zdravotními obtížemi a psychickou chorobou, proto je občas zpodobňován jako šílenec a násilník. V té době šlo o neznámou chorobu, podle současných výzkumů šlo o porfyrii, metabolickou poruchu krve. Zdravotní potíže údajně mohl vyvolat arsen v královské paruce. Od roku 1810 už byl král téměř slepý a revmatické bolesti byly příliš silné, proto vládl jako princ regent jeho syn Jiří, který byl o deset let později korunován králem Jiřím IV. Královna Šarlota o svého manžela pečovala až do své smrti.

V Británii byl Jiří III. velmi oblíbený, ovšem američtí kolonisté jej nenáviděli jako absolutního tyrana.


Zbytek...

pátek 3. srpna 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 15. epizodě

Jméno dílu: Le Dernier Ordre Secret (Poslední tajný rozkaz)

Dnes jen krátce o sendvičích.

Hrabě Sandwich

John Edward Montagu, čtvrtý hrabě Sandwich, se narodil v listopadu 1718 a zemřel v srpnu 1792. Studoval v Cambridge a poté strávil několik let na cestách. Po návratu do Anglie usedl ve Sněmovně lordů a zanedlouho byl jmenován jedním z komisařů Admirality.

Od roku 1746 se podílel na vyjednáváních, která vedla k ukončení války o rakouské dědictví dohodou v Cáchách roku 1748. Následně byl jmenován prvním lordem Admirality a na tomto postu setrval až do roku 1751. O dva roky později se stal ministrem zahraničí a v tomto úřadě se aktivně podílel na stíhání radikálního novináře a politika Johna Wilkese, který byl obviněn z urážky na cti a šíření pornografických děl.

John Wilkes i hrabě Sandwich byli členy Hellfire Clubu a Sandwichovo zaryté nepřátelství údajně vyvolal Wilkesův žert s paviánem. Podrobnosti se mi bohužel nepodařilo zjistit.

Dále byl hrabě Sandwich od roku 1768 vrchním poštmistrem, od roku 1770 opět ministrem zahraničí a v letech 1771-1782 opět prvním lordem admirality. Během svého života sice zastával množství významných úřadů, ale nebyl příliš schopný a velice úplatný.

Několik památek na něj ovšem zůstalo. Nadšeně podporoval objevitelské cesty kapitána Cooka a také zajistil, aby mu admiralita poskytla příspěvek na nákup a opravy lodí. Kapitán Cook po něm z vděčnosti pojmenoval Sandwichovy ostrovy (nyní Havaj), Jižní Sandwichovy ostrovy (britské zámořské území v jižním Atlantiku) a Montaguův ostrov u pobřeží Aljašky.

A samozřejmě (určitě na to čekáte už od začátku), je to ten pán, po kterém je pojmenován sendvič. Dějepisci se ovšem nemohou shodnout, který z příběhů je pravdivý. Zda ten oblíbenější, že si hrabě Sandwich nosil sendviče jako svačinu, aby nemusel odcházet od rozehrané karetní hry. Nebo přízemnější verze, která původ sendviče řadí spíše do pracovny v admiralitě, kde hrabě trávil celé dny ponořen do práce.


Zbytek...

čtvrtek 2. srpna 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 14. epizodě

Jméno dílu: Le Porte-Documents de Robert Wood (Aktovka Roberta Wooda)

Když se Robert Wood dostal do názvu epizody, podíváme se mu na zoubek.


Robert Wood

Státní úředník a politik Robert Wood se narodil roku 1717 a zemřel v září 1771. V letech 1750-1753 se účastnil výpravy do Sýrie, která měla za cíl důkladně zaměřit a zmapovat ruiny Palmýry a Baalbeku. Výsledky byly poté vydány ve dvou knihách a ovlivnily neoklasickou architekturu v Británii i Evropě.

Po výpravě do Sýrie se Robert Wood připojil k Francisi Egertonovi, vévodovi z Bridgewater, na cestách po Evropě. Po návratu, v roce 1756, byl jmenován asistentem ministra zahraničních věcí pro jižní území.

Dovolím si malou odbočku – až do roku 1782 měla Velká Británie dva ministry zahraničních věcí. Důležitější byla pozice ministra pro jižní území, který měl na starosti jižní Anglii, Wales, Irsko, americké kolonie a vztahy s římsko-katolickými a muslimskými státy Evropy. Ministr pro severní území zodpovídal za severní Anglii, Skotsko a vztahy s protestantskými státy Evropy. Po roce 1782 se tyto dvě pozice přetvořily v ministra vnitra a ministra zahraničí.

Roku 1761 byl Wood zvolen do parlamentu a také jmenován Mistrem zábav v Irsku. Tento úřad se původně zabýval jen výběrem vhodné zábavy pro královský dvůr, postupem času se ovšem zaměřil na cenzuru divadelních představení.


Obraz

Obraz zámku Versailles v de Guerchyho pracovně namaloval v roce 1722 francouzský malíř Pierre-Denis Martin. Ten se mimo jiné podílel na sérii dvanácti obrazů, které si objednal Ludvík XIV. V současné době je obraz vystaven ve Versailles.
Žalm 19

Dnes nám Lia krásně přednesla žalm 19, alespoň jeho část.Přednímu z kantorů, žalm Davidův.

Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.

Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.

Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich.

Po vší zemi rozchází se zpráva jejich, a až do končin okršlku slova jich, slunci pak rozbil stánek na nich.

Kteréž jako ženich vychází z pokoje svého, veselí se jako udatný rek, cestou běžeti maje.

Od končin nebes východ jeho, a obcházení jeho až zase do končin jejich, a ničeho není, což by se ukryti mohlo před horkostí jeho.

Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši, Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.

Rozkazové Hospodinovi přímí, obveselující srdce, přikázaní Hospodinovo čisté, osvěcující oči.

Bázeň Hospodinova čistá, zůstávající na věky, soudové Hospodinovi praví, a k tomu i spravedliví.

Mnohem žádostivější jsou než zlato, a než mnoho ryzího zlata, sladší než med a stred z plástů.

Služebník tvůj zajisté jimi osvěcován bývá, a kdož jich ostříhá, užitek hojný má.

Ale poblouzením kdo vyrozumí? Protož i od tajných očisť mne.

I od zúmyslných zdržuj služebníka svého, aby nade mnou nepanovali, a tehdyť dokonalý budu, a očištěný od přestoupení velikého.

Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine skálo má, a vykupiteli můj.


Zbytek...