čtvrtek 2. srpna 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 14. epizodě

Jméno dílu: Le Porte-Documents de Robert Wood (Aktovka Roberta Wooda)

Když se Robert Wood dostal do názvu epizody, podíváme se mu na zoubek.


Robert Wood

Státní úředník a politik Robert Wood se narodil roku 1717 a zemřel v září 1771. V letech 1750-1753 se účastnil výpravy do Sýrie, která měla za cíl důkladně zaměřit a zmapovat ruiny Palmýry a Baalbeku. Výsledky byly poté vydány ve dvou knihách a ovlivnily neoklasickou architekturu v Británii i Evropě.

Po výpravě do Sýrie se Robert Wood připojil k Francisi Egertonovi, vévodovi z Bridgewater, na cestách po Evropě. Po návratu, v roce 1756, byl jmenován asistentem ministra zahraničních věcí pro jižní území.

Dovolím si malou odbočku – až do roku 1782 měla Velká Británie dva ministry zahraničních věcí. Důležitější byla pozice ministra pro jižní území, který měl na starosti jižní Anglii, Wales, Irsko, americké kolonie a vztahy s římsko-katolickými a muslimskými státy Evropy. Ministr pro severní území zodpovídal za severní Anglii, Skotsko a vztahy s protestantskými státy Evropy. Po roce 1782 se tyto dvě pozice přetvořily v ministra vnitra a ministra zahraničí.

Roku 1761 byl Wood zvolen do parlamentu a také jmenován Mistrem zábav v Irsku. Tento úřad se původně zabýval jen výběrem vhodné zábavy pro královský dvůr, postupem času se ovšem zaměřil na cenzuru divadelních představení.


Obraz

Obraz zámku Versailles v de Guerchyho pracovně namaloval v roce 1722 francouzský malíř Pierre-Denis Martin. Ten se mimo jiné podílel na sérii dvanácti obrazů, které si objednal Ludvík XIV. V současné době je obraz vystaven ve Versailles.
Žalm 19

Dnes nám Lia krásně přednesla žalm 19, alespoň jeho část.Přednímu z kantorů, žalm Davidův.

Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.

Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.

Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich.

Po vší zemi rozchází se zpráva jejich, a až do končin okršlku slova jich, slunci pak rozbil stánek na nich.

Kteréž jako ženich vychází z pokoje svého, veselí se jako udatný rek, cestou běžeti maje.

Od končin nebes východ jeho, a obcházení jeho až zase do končin jejich, a ničeho není, což by se ukryti mohlo před horkostí jeho.

Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši, Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.

Rozkazové Hospodinovi přímí, obveselující srdce, přikázaní Hospodinovo čisté, osvěcující oči.

Bázeň Hospodinova čistá, zůstávající na věky, soudové Hospodinovi praví, a k tomu i spravedliví.

Mnohem žádostivější jsou než zlato, a než mnoho ryzího zlata, sladší než med a stred z plástů.

Služebník tvůj zajisté jimi osvěcován bývá, a kdož jich ostříhá, užitek hojný má.

Ale poblouzením kdo vyrozumí? Protož i od tajných očisť mne.

I od zúmyslných zdržuj služebníka svého, aby nade mnou nepanovali, a tehdyť dokonalý budu, a očištěný od přestoupení velikého.

Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine skálo má, a vykupiteli můj.

Žádné komentáře:

Okomentovat