čtvrtek 23. srpna 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 17. epizodě

Jméno dílu: L’Abbay de Medmenham (Opatství Medmenham)

Sbalit svačinu a jedeme na výlet do Medmenhamu.

Medmenham

Malá vesnice ležící na Temži. První zmínky se o osadě zmiňují již v roce 1086. Na konci 12. století zde cisterciácký řád založil opatství, které přežilo přibližně do roku 1540. V ruinách opatství se později konaly schůze Hellfire Clubu.

Nedaleko vesnice se nachází základna RAF a v roce 1941 se do Danesfield House v Medmenhamu přestěhovala jednotka Joint Service Imagery Intelligence. V této části výzvědné služby se britští a američtí experti zabývali zpracováním leteckých snímků Německa.


Současná podoba medmenhamského opatství
Žalmy

Sir Dashwood krásně odříkává několik veršů žalmu 80:

Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi.

Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se.

Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.

Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?

Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.

Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.

Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.

Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.

Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.

Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.

I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?

Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.

Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,

Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.

Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.

Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,

A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme.

Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.A Lorenza kontruje začátkem žalmu 121:

Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc.

Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.

Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.

Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.

Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.

Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.

Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.

Žádné komentáře:

Okomentovat