neděle 23. září 2007

Opravená verze Le Chevalier d'Éon

Protože jsme v posledním díle Chevaliera našli pár chyb, tak jsme ještě jednou překontrolovali všechno a našli jsme různé menší chybky. Vydali jsme proto opravené verze velké části dílu. Liší se jen titulky, takže pokud už máte staženo nebo právě stahujete z torrentu, stačí přejmenovat soubory na nové názvy a pokračovat ve stahování. Pokud nechcete takovou složitost absolvovat, můžete si stáhnout opravené externí titulky.
Zbytek...

pátek 7. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 24. epizodě

Jméno dílu: La parole est (To slovo bylo...)

A nakonec se podíváme do královy ložnice. Ještě upozornění, které jste snad pochopili sami už dřív: Pozor, poznámky obsahují spoilery.

Grand Appartement du Roi

Během přestavby za vlády Ludvíka XIV. byly přestavěny pokoje pro krále a královnu. Pro Krále Slunce bylo připraveno sedm honosně vyzdobených pokojů, každý z nich byl věnován jedné z tehdy známých planet a odpovídajícímu římskému bohu. V těchto pokojích se odehrávala spousta společenských událostí, kupříkladu bály, koncerty, karetní hry či recepce.


Králova ložnice
Žalm revoluce

V knize se objevila Deklarace práv člověka a občana, která byla vydána v srpnu 1789 a představovala první krok k vytvoření první francouzské ústavy.Poslední část žalmu

Text, který Lia ukryla ve svém těle, sice není vidět celý, ale aspoň část:

Jména dvou dětí jsou zaměněna. Jedno zní... a druhé... Nový žalm...


Monument velkého požáru Londýna

Velký požár Londýna roku 1666 připomíná 61 metrů vysoký kamenný monu­ment. Navrhli jej Christopher Wren a Robert Hooke a byl postaven mezi lety 1671 a 1677. V době stavby byl monument nejvyšší samostatně stojící kamenný sloup na světě. Kdo zdolá 311 schodů, může se z vyhlídkové plošiny kochat pohledem na celý Londýn.
Žalmy

Žalm 55 (úryvek)

Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne.

U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj.

Vykoupíť duši mou, tak aby v pokoji byla před válkou proti mně; nebo veliké množství bylo jich při mně.

Vyslyšíť Bůh silný, a je ssouží, (neboť sedí odvěčnosti, Sélah), proto že nenapravují, aniž se bojí Boha.

Vztáhl ruce své na ty, kteříž s ním pokoj měli, a zrušil smlouvu svou.

Libější než máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj; měkčejší nad olej řeči jeho, a však byly jako mečové.

Uvrz na Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý.

Ale onyno, ty Bože, svedeš do jámy zatracení; lidé zajisté vražedlní a lstiví nedojdou polovice dnů svých, já pak v tebe doufati budu.

Žalm 63 (úryvek)

Přilnula duše má k tobě, pravice tvá zdržuje mne.

Pročež ti, kteříž hledají pádu duše mé, sami vejdou do největší hlubokosti země.

Zabijí každého z nich ostrostí meče, i budou liškám za podíl.

Král pak veseliti se bude v Bohu, i každý, kdož skrze něho přisahá, chlubiti se bude; nebo ústa mluvících lež zacpána budou.Žalm 78 (úryvek)

Nepamatovali na moc jeho, a na ten den, v kterémž je vysvobodil z ssoužení,

Když činil v Egyptě znamení svá, a zázraky své na poli Soan,

Když obrátil v krev řeky a potoky jejich, tak že jich píti nemohli.

Dopustil na ně směsici žížal, aby je žraly, a žáby, aby je hubily.

A dal chroustům úrody jejich, a úsilí jejich kobylkám.

Stloukl krupami réví jejich, a stromy fíkové jejich ledem.

Vydal krupobití na hovada jejich, a na dobytek jejich uhlí řeřavé.

Poslal na ně prchlivost hněvu svého, rozpálení, zůřivost i ssoužení, dopustiv na ně anděly zlé.

Uprostrannil stezku prchlivosti své, neuchoval od smrti duše jejich, ano i na hovada jejich mor dopustil.

A pobil všecko prvorozené v Egyptě, prvotiny síly v staních Chamových.

Ale lid svůj vyvedl jako ovce, a vodil se s nimi jako s stádem po poušti.

Vodil je v bezpečnosti, tak že nestrašili, nepřátely pak jejich přikrylo moře,

Až je přivedl ku pomezí svatosti své, na horu tu, kteréž dobyla pravice jeho.

Během celého seriálu bylo žalmů použitých opravdu hodně. Však se podívejte sami: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 34, 35, 55, 63, 78, 80, 94, 119, 121, 142, 143.


Zbytek...

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 23. epizodě

Jméno dílu: Par amour, le plus grand (Skrze ohromnou lásku)

Je Anna skutečná postava nebo vymyšlená?

Královská kaple ve Versailles

Interiéry kaple jsou jedny z nejhonosnějších v celém paláci. Stavba kaple započala roku 1689, byla ovšem kvůli válce na deset let přerušena. Architektem kaple byl Jules Hardouin-Mansart.

Kaple je zasvěcena sv. Ludvíkovi a byla vysvěcena v roce 1710. Podlaha je vykládána různobarevným mramorem a u paty schodů vedoucích k oltáři najdete monogram Ludvíka XIV.Anna Rochefort

Nepodařilo se mi najít žádné doklady o historické postavě stejného jména z doby seriálu, takže Anna nejspíš bude úplně vymyšlená.

A příjmení Rochefort... Vzpomínáte si ještě, z jakého města byl převezen oltář do londýnského Chrámu neposkvrněného srdce Panny Marie? (poznámky k 19. dílu) A pokud jste četli Tři mušketýry (zmíněné v poznámkách k 2. dílu), možná se vám vybaví hrabě de Rochefort, pravá ruka kardinála Richelieua.Původ Maximiliána Robespierra

O Robespierrově rodině se dlouho vykládalo, že pochází z Irska, při nedávných výzkumech byl ovšem rod Robespierrů vysledován ve Francii až do 12. století.Královský žalm

Další odkrytý kousek z knihy.

Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d’Éon de Beaumont, 1728

Tento muž bude mečem... pravdu... jeho čest...Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, 1703

Tento muž se stane ukazatelem, který svou zapřenou krví všechny dovede k novému řádu.Žalm 142

Vyučující Davidův, když byl v jeskyni, modlitba jeho.

Hlasem svým k Hospodinu volám, hlasem svým Hospodinu pokorně se modlím.

Vylévám před oblíčejem jeho žádost svou, a ssoužení své před ním oznamuji.

Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš stezku mou; na cestě, po kteréžkoli chodím, osídlo mi ukryli.

Ohlédám-li se na pravo, a patřím, není, kdo by mne znáti chtěl; zhynulo útočiště mé, není, kdo by se ujal o život můj.

K tobě volám, Hospodine, říkaje: Ty jsi doufání mé a díl můj v zemi živých.

Pozorujž volání mého, neboť jsem zemdlen přenáramně; vysvoboď mne od těch, jenž stihají mne, nebo jsou silnější nežli já.

Vyveď z žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé; obstoupí mne spravedliví, když mi dobrodiní učiníš.


Zbytek...

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 22. epizodě

Jméno dílu: NQM

Kdo je vlastně Belle?

Alexandrine-Jeanne d'Étiolles

Dcera markýzy de Pompadour, přezdívaná Fanfan, se narodila v srpnu 1744. O rok později se markýza seznámila s Ludvíkem XV., který jí zařídil rozvod, a staral se o Fanfan jako její neoficiální nevlastní otec.

V šesti letech vstoupila Alexandrine do kláštera na rue Saint-Honoré v Paříži, který sloužil jako škola pro šlechtické dcery. V osmi letech byla zasnoubena s vévo­dou de Picquigny, za kterého se měla vdát ve dvanácti.

V červnu 1754 v klášteře onemocněla, její pravý otec za ní přispěchal, markýza de Pompadour ovšem byla mimo Paříž a nemohla přijít. Ludvík k ní okamžitě poslal dva své doktory. Bohužel již bylo pozdě a Fanfan zemřela na akutní zánět pobřišnice. Markýza údajně smrt své dcery nikdy nepřenesla přes srdce.Versailles

Královna nám nabízí jedno vysvětlení původu jména Versailles. O jeho etymo­logii sice panují pochybnosti, ale nejpravděpodobnější je varianta, že jméno pochází z latinského slova versare, které znamená „neustále obracet“ a ve středověku se používalo jako označení pro ornou půdu.Kolonáda

Sloupořadí ve versailleském parku postavil roku 1685 architekt Jules Hardouin-Mansart. Skládá se z 32 sloupů, v prostoru mezi sloupy je 28 mramorových mis na vodu. Často se zde pořádaly koncerty.


Zbytek...

čtvrtek 6. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 21. epizodě

Jméno dílu: Le prix de l'honneur (Cena cti)

Dnes máme čerstvé informace z Královského žalmu a doplníme je dvěma novými žalmy.

Královský žalm

Marie Kateřina Žofie Felicie Leszczyńská, 1703

Tato žena bude pohárem, který z nekonečné lásky zachytí vše od vás.


Charles François de Broglie, 1719

Tento muž vás svou hlubokou moudrostí povede k míru.Jeanne Antoinette de Pompadour, 1721

Tato žena bude ovocem, které od vás bude žádat energii.Lia de Beaumont, 1727

Tato žena bude štítem, který vás svou krví ochrání před tím, jehož krev byla zapřena.Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d’Éon de Beaumont, 1728

(tady není nic vidět)Milovaný Ludvík XV., 1710

Staneš se dobročinným králem, kterého bude lid milovat, svým tichem a nečinností udržíš mír.

Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, 1703

Tento muž se stane ukazatelem, který svou zapřenou krví všechny dovede k...

Žalm 24

Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.

Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.

Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?

Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.

Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.

Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah.

Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.

Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.Žalm 29

Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.

Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.

Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin to činí nad vodami mnohými.

Hlas Hospodinův přichází s mocí, hlas Hospodinův s velebností.

Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.

A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.

Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.

Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.

Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.

Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, jsa králem i na věky.

Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.


Zbytek...

středa 5. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 20. epizodě

Jméno dílu: Prêt à Mourir Pour... (Ochoten zemřít...)

Tentokrát je v poznámkách opravdu hodně obrázků, takže sem dám jen odkaz na PDF.
Zbytek...

pondělí 3. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 19. epizodě

Jméno dílu: Vers un Rouge Sanglant (Krvavá červeň)

Do nového školního roku s novým Chevalierem aneb má nadvláda nad blogem stále pokračuje.

Chrám neposkvrněného srdce Panny Marie

Druhý největší (po Westminsterském opatství) římsko-katolický kostel v Lon­dýně se častěji nazývá Brompton Oratory nebo London Oratory. Stavba začala roku 1880 a kostel byl vysvěcen v dubnu 1884 jako první katolický kostel po reformaci. Takže v době seriálu ještě nestál.

Kostel se nachází v Jižním Kensingtonu, takže alespoň přibližně můžeme odhadnout, kde se naše čtveřice ukrývala.

Interiér je velmi bohatě vyzdoben mramorem a mozaikami a výzdoba byla doplňována i po dokončení stavby. Některé části výzdoby byly přivezeny z jiných chrámů, například dvanáct vysokých soch apoštolů z kostela v italské Sieně nebo oltář do kaple sv. Wilfrida dovezený z města Rochefort v Belgii.

Během studené války údajně měla v kostele KGB mrtvou schránku.
Vyhlášení nezávislosti

Název minulého dílu, Dashwoodův vzkaz a narážky Ludvíka XV. odkazují na vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických. Po skončení Sedmileté války se stále více prohlubovaly neshody mezi britskou vládou a jejími koloniemi v Americe. Boje vypukly v dubnu 1775, kdy se oddíl britských vojáků pokusil zatknout revolucionáře v Concordu. Třináct odbojných kolonií vyhlásilo 4. července 1776 (většina zástupců dokument podepsala až v srpnu) nezávislost na Velké Británii.

Ve válce o nezávislost Američany podporovala Francie. Hlavní část britského vojska se vzdala po bitvě u Yorktownu v roce 1781. Král Jiří III. chtěl ve válce pokračovat, ale ztratil podporu v parlamentu. Poslední námořní bitva se odehrála roku 1783.


Zbytek...

sobota 1. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 18. epizodě

Jméno dílu: Le Nouveau Monde (Nový svět)

Tentokrát se zaměříme převážně na žalmy. Vždyť v úvodní scéně jich bylo nakombinováno osm a pět z nich (přesněji jejich kousky) se objevilo poprvé.

Trikolóra

Ve „snové“ části zazáří z mraků tři barvy – červená, modrá a bílá – národní barvy Francie (a mnoha dalších zemí). Poprvé se tyto tři barvy objevily roku 796 na papež­ském praporu, který předal papež Lev III. císaři Karlu Velikému. Modrá barva symbolizovala církev, bílá je barva nevinnosti a červená vzdávala úctu mučedníkům.

V průběhu středověku se tyto tři barvy spojily s vládnoucím rodem a králové často nosili oblečení či doplňky v některé z barev.

Trikolóra se stala symbolem francouzské revoluce a od roku 1789 sloužila jako oficiální vlajka Francie, ovšem jen do roku 1815. Tehdy byla nahrazena dřívější královskou vlajkou – bílá se zlatými liliemi. Po Napoleonově porážce roku 1830 se trikolóra opět vrátila a zůstala francouzskou vlajkou dodnes.Žalm 5 (úryvek)

Hospodine, v jitře vyslyšíš hlas můj, v jitře předložím tobě žádost, a šetřiti budu.

Nebo ty, ó Bože silný, neoblibuješ bezbožnosti, nemá místa u tebe nešlechetník.

Neostojí blázniví před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravosti.

Zatratíš mluvící lež. Člověka ukrutného a lstivého v ohavnosti má Hospodin.

Já pak ve množství milosrdenství tvého vejdu do domu tvého, klaněti se budu k svatému chrámu tvému v bázni tvé.Žalm 7 (úryvek)

Bůh jest štít můj, kterýž spaseny činí upřímé srdcem.

Bůh jest soudce spravedlivý, Bůh silný hněvá se na bezbožného každý den.

Neobrátí-li se, naostříť meč svůj; lučiště své natáhl, a naměřil je.

Připravil sobě i zbroj smrtelnou, střely své proti škůdcím přistrojil.

Aj, rodí nepravost; nebo počav těžkou bolest, urodí lež.

Jámu kopal, i vykopal ji, ale padne do dolu, kterýž přistrojil.

Obrátíť se usilování jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho nepravost jeho sstoupí.

Slaviti budu Hospodina podlé spravedlnosti jeho, a žalmy zpívati jménu Hospodina nejvyššího.


Žalm 10 (úryvek)

Proč má bezbožník Boha popouzeti, říkaje v srdci svém, že toho vyhledávati nebudeš?

Díváš se do času, nebo ty nátisk a bolest spatřuješ, abys jim odplatil rukou svou; na tebeť se spouští chudý, sirotku ty jsi spomocník.

Potři rámě bezbožného, a vyhledej nepravosti zlostného, tak aby neostál.

Hospodin jest králem věčných věků, národové z země své hynou.

Žádost ponížených vyslýcháš, Hospodine, utvrzuješ srdce jejich, ucha svého k nim nakloňuješ,

Abys soud činil sirotku a ssouženému, tak aby jich nessužoval více člověk bídný a zemský.


Žalm 11

Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodina doufám, kterakž tedy říkáte duši mé: Uleť s hory své jako ptáče?

Nebo aj, bezbožníci napínají lučiště, přikládají šípy své na tětivo, aby stříleli skrytě na upřímé srdcem.

Ale těmi usilováními zkaženi budou; nebo spravedlivý co učinil?

Hospodin jest v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest; oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských.

Hospodin zkušuje spravedlivého, bezbožníka pak a milujícího nepravost nenávidí duše jeho.

Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch vichřice bude částka kalicha jejich.

Nebo Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje, na upřímého oči jeho patří.


Žalm 34 (úryvek)

Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.

Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.

Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.


Zbytek...