sobota 1. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 18. epizodě

Jméno dílu: Le Nouveau Monde (Nový svět)

Tentokrát se zaměříme převážně na žalmy. Vždyť v úvodní scéně jich bylo nakombinováno osm a pět z nich (přesněji jejich kousky) se objevilo poprvé.

Trikolóra

Ve „snové“ části zazáří z mraků tři barvy – červená, modrá a bílá – národní barvy Francie (a mnoha dalších zemí). Poprvé se tyto tři barvy objevily roku 796 na papež­ském praporu, který předal papež Lev III. císaři Karlu Velikému. Modrá barva symbolizovala církev, bílá je barva nevinnosti a červená vzdávala úctu mučedníkům.

V průběhu středověku se tyto tři barvy spojily s vládnoucím rodem a králové často nosili oblečení či doplňky v některé z barev.

Trikolóra se stala symbolem francouzské revoluce a od roku 1789 sloužila jako oficiální vlajka Francie, ovšem jen do roku 1815. Tehdy byla nahrazena dřívější královskou vlajkou – bílá se zlatými liliemi. Po Napoleonově porážce roku 1830 se trikolóra opět vrátila a zůstala francouzskou vlajkou dodnes.Žalm 5 (úryvek)

Hospodine, v jitře vyslyšíš hlas můj, v jitře předložím tobě žádost, a šetřiti budu.

Nebo ty, ó Bože silný, neoblibuješ bezbožnosti, nemá místa u tebe nešlechetník.

Neostojí blázniví před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravosti.

Zatratíš mluvící lež. Člověka ukrutného a lstivého v ohavnosti má Hospodin.

Já pak ve množství milosrdenství tvého vejdu do domu tvého, klaněti se budu k svatému chrámu tvému v bázni tvé.Žalm 7 (úryvek)

Bůh jest štít můj, kterýž spaseny činí upřímé srdcem.

Bůh jest soudce spravedlivý, Bůh silný hněvá se na bezbožného každý den.

Neobrátí-li se, naostříť meč svůj; lučiště své natáhl, a naměřil je.

Připravil sobě i zbroj smrtelnou, střely své proti škůdcím přistrojil.

Aj, rodí nepravost; nebo počav těžkou bolest, urodí lež.

Jámu kopal, i vykopal ji, ale padne do dolu, kterýž přistrojil.

Obrátíť se usilování jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho nepravost jeho sstoupí.

Slaviti budu Hospodina podlé spravedlnosti jeho, a žalmy zpívati jménu Hospodina nejvyššího.


Žalm 10 (úryvek)

Proč má bezbožník Boha popouzeti, říkaje v srdci svém, že toho vyhledávati nebudeš?

Díváš se do času, nebo ty nátisk a bolest spatřuješ, abys jim odplatil rukou svou; na tebeť se spouští chudý, sirotku ty jsi spomocník.

Potři rámě bezbožného, a vyhledej nepravosti zlostného, tak aby neostál.

Hospodin jest králem věčných věků, národové z země své hynou.

Žádost ponížených vyslýcháš, Hospodine, utvrzuješ srdce jejich, ucha svého k nim nakloňuješ,

Abys soud činil sirotku a ssouženému, tak aby jich nessužoval více člověk bídný a zemský.


Žalm 11

Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodina doufám, kterakž tedy říkáte duši mé: Uleť s hory své jako ptáče?

Nebo aj, bezbožníci napínají lučiště, přikládají šípy své na tětivo, aby stříleli skrytě na upřímé srdcem.

Ale těmi usilováními zkaženi budou; nebo spravedlivý co učinil?

Hospodin jest v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest; oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských.

Hospodin zkušuje spravedlivého, bezbožníka pak a milujícího nepravost nenávidí duše jeho.

Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch vichřice bude částka kalicha jejich.

Nebo Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje, na upřímého oči jeho patří.


Žalm 34 (úryvek)

Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.

Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.

Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.

Žádné komentáře:

Okomentovat