čtvrtek 6. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 21. epizodě

Jméno dílu: Le prix de l'honneur (Cena cti)

Dnes máme čerstvé informace z Královského žalmu a doplníme je dvěma novými žalmy.

Královský žalm

Marie Kateřina Žofie Felicie Leszczyńská, 1703

Tato žena bude pohárem, který z nekonečné lásky zachytí vše od vás.


Charles François de Broglie, 1719

Tento muž vás svou hlubokou moudrostí povede k míru.Jeanne Antoinette de Pompadour, 1721

Tato žena bude ovocem, které od vás bude žádat energii.Lia de Beaumont, 1727

Tato žena bude štítem, který vás svou krví ochrání před tím, jehož krev byla zapřena.Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d’Éon de Beaumont, 1728

(tady není nic vidět)Milovaný Ludvík XV., 1710

Staneš se dobročinným králem, kterého bude lid milovat, svým tichem a nečinností udržíš mír.

Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, 1703

Tento muž se stane ukazatelem, který svou zapřenou krví všechny dovede k...

Žalm 24

Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.

Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.

Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?

Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.

Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.

Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah.

Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.

Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.Žalm 29

Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.

Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.

Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin to činí nad vodami mnohými.

Hlas Hospodinův přichází s mocí, hlas Hospodinův s velebností.

Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.

A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.

Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.

Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.

Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.

Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, jsa králem i na věky.

Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.

Žádné komentáře:

Okomentovat